He delivered an unplayable delivery. Hey Decoders! Taking too much time shows your inability. ਜਿਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ The girl was enclothing her dolls. Unfavourable Incomparable Browse by popularity, category or alphabetical listing. ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰਣ ਯੋਗ Inability Searched term : aniseed. He discovered a new method to correct the fault. God’s ways are often incomprehensible. Climate change has endangered a lot of animals. ਅਸ਼ੁੱਧ, ਦੋਸ਼ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ, ਅਸਥਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ Let me know! ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਣਾ Place this bundle down and unburden yourself. This loss is immaterial for me. His friend enclasped him firmly. ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ Unbelievable Why are you so impatient about this. ਨਿਸ਼ਸਤਰ ਕਰਨਾ Enlarge W Punjabi words by prefix‎ (3 c, 0 e) Pages in category "Punjabi prefixes" The following 2 pages are in this category, out of 2 total. Impatient बीमारी, बुरी स्थिति He remains unaffected by both pleasure and pain. The key will also turn on/off your keyboard input conversion. Entitle आलसी, बेकार This is a totally impractical idea. geʹ with the negative. Discontent ਕੱਪਡ਼ੇ ਪਾਉਣਾ ਅਸਭਿਅ, ਰੁੱਖਾ ढकना, बंद करना ਕਰੋਧੀ This is totally unacceptable here. Study of prefixes is important as it can help us to determine the meaning of a given word. Unplayable कंदराओँ मेँ रखना Enrapture ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਕੱਡ ਦੇਣਾ Learn how your comment data is processed. The patient was discharged from the hospital. Enliven Indian honorifics are honorific titles or appendices to names used in India, covering formal and informal social, commercial, and religious relationships.These may … Disemploy Some people like a two or three syllable name, for example, Tegh Bir Singh or Kirit Niranjan Kaur. He is impassionate about mobile-phones. Affix: Punjabi Meaning: ਅੱਸੁਸ ਨੂੰ attach to; affix the seal here / a linguistic element added to a word to produce an inflected or derived form / That which is affixed / attach or add on; fasten / an additional element placed at the beginning or end of a root, stem, or word, or … (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}). Encave अनुचित समय पर किया गया They are used to alter the meaning of a word. The defeat totally disarmed his enemy. जड़. Download Free Fonts for Windows and Macintosh. It was an ill-timed comment that led to the fight. Encage अनुचित ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ Inaccessible उच्चारण ना करने योग्य Discover He played an unbelievable shot. अधूरा, अपूर्ण, दोष युक्त The king’s rule was impartial. ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਦਾਸ ਬਣਾਉਣਾ Inadequate सूचीबद्ध करना ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਣ ਯੋਗ Disadvantage Illegal Punjabi words categorized by their prefixes. Immovable नौकरी ना देने योग्य He asked an immodest question. शामिल करना ਦ੍ਰਿਡ਼, ਅਚਲ ਜਡ਼, ਨਿਰਜੀਵ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ We enlarged the image and could see clearly. The music of flute can enslave you with its sweetness. ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਸੰਤੋਸ਼ प्यारा बनाना With God’s grace, nothing remains inauspicious. So… time to add more prefixes. उत्तर ना देने योग्य Disappear Numbers relating to Hospitals , blood banks and other emergency essentials अस्पष्ट ਕੱਚਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣਾ, ਖੋਜ ਕਰਨਾ I got the cheque encashed. ਢਕਣਾ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਸ੍ਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਧੂਰਾ ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ उतशाहित करना and Goodbye in Punjabi! We will teach you: How to say Hello! ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣਾ My resolve is immovable. His words are incomparable to any other poet. The music has enlivened the audience. Impartial Unquestionable Do you want to pronounce words and phrases in this language (Punjabi)? अलाभ, बाधा The question was unanswerable for the students. बुरी अवस्था या स्वभाव वाला Like all other languages Punjabi verbs are also formed from the root verbs called ਧਾਤੂ. This idea is inapplicable for our present problem. 125,000,000. अनिवार्य, आवश्यक अविश्वसनीय, विश्वास ना करने योग्य अलग करना, तोड़ना Inauspicious Share. terminology meaning in punjabi: ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ | Learn detailed meaning of terminology in punjabi dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Dal, Das, Dayal , Dev, … Learn about the words: IN-PREFIX WORDS using Look, Say, Cover, Write, Check, spelling games, spelling tests and printable activities. ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਣਾ Affixes attached to the beginning of Punjabi words. Unacceptable Disagree Disassociate What happened there was unthinkable. ਅਨੁਚਿਤ Enclothe Punjab Helpline numbers and travel guide : covering Ludhiana , Amritsar , Chandigarh , Ferozepur and other parts. ਨਾ ਖੇਲਣ ਯੋਗ Illuminate अधूरा, समय से पहले, कच्चा This category has only the following subcategory. This is a list of the 1,000 most commonly spoken Punjabi words. Encourage जकड़ना, गले लगाना ਧੀਮਾ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ

They ship all over and they have whole star anise, as well as ground and in pieces. We use cookies to analyze how you use our site and show ads related to your preferences. Unburden प्रकाशित करना, सूचित करना The character of my teacher is unquestionable. Unserviceable ਅਧੂਰਾ, ਦੋਸ਼ ਹੋਣਾ The condition of the patient is still unstable. ਆਲਸੀ, ਬੇਕਾਰ They encamped at the top of the hill. Much of ancient art is encaved now. This Punjabi Keyboard enables you to easily type Punjabi online without installing Punjabi keyboard.You can use your computer keyboard or mouse to type Punjabi letters with this online keyboard. शक्तिहीन करना ਅਸ਼ੁੱਧ, ਅਨੁਚਿਤ डेरा डालना ਬੋਝ ਹਟਾਉਣਾ 2. ਲੁਕਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਅਭਾਗਾ, ਮੰਦਭਾਗਾ Due to power failure, the light system was disabled. प्रतिकार करना निशस्त्र करना Working in the organization was an enriching experience. ਅਨੰਤ, ਨਾ ਗਿਣਾ ਜਾ ਸਕਨੇ ਵਾਲਾ 4: The first twenty two most common Punjabi words cover 26.04% of Punjabi Text. Immaterial ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ अशोचनीय, ना सोचने योग्य ਬੇਆਰਾਮ, ਔਖ Download Free Fonts for Windows and Macintosh. बंद करना ਘੱਟ, ਅਪੂਰਣ ਜਿਸਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੇਕਾਰ अनुपयोगी, सेवा ना करने योग्य अचेतन At this point, this equipment stands unsuitable for our needs. अशुभ His sweet words enraptured the audience before he began his concert. It is becoming an unavoidable situation. Basic information of Punjabi Number of speakers . ਅਨੁਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Disbelief निम्नलिखित अंग्रेज़ी में ऐनसीड शब्द के अर्थ की पूरी सूची है: Liquorice-flavored seeds, used medicinally and in cooking and liquors. Immortal ना खेलने योग्य World is full of animate and inanimate beings. ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਣ ਯੋਗ अथाह, बहुत बड़ा Encase ਲਪੇਟਣਾ, ਤਹਿ ਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਟੱਕਰ असमर्थ बनाना He was entitled for higher ranks in the army. Enrich Unalloyed He is incapable of doing this job. अकल्पनीय, कल्पना ना करने योग्य ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ During cloudy weather, the sun disappears. सम्पन्न बनाना format translation in English-Panjabi dictionary. The children are enchained with the love of the mother. Ill-treat Endanger बढ़ाना, बड़ा करना Immobile सेवा मुक्ति, निकाल देना He got disassociated from the company. “ਏ” ਲਾ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਅਸਟੋਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, positive numbers. His lecture was good but was bit inaudible. बिखेरना The should be free of any inaccuracy. Impassionate Get the meaning of prefix in Punjabi with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. The joy of singing God’s name is unspeakable. निर्विवाद, प्रश्न ना करने योग्य ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇਣ ਯੋਗ He gave an impolite answer. Your answers were inadequate for more grades. अधिकार छोड़ना Enclasp God’s name is immortal. ਬੇਤਰਤੀਬ ਕਰਨਾ अशांति, असंतोश Enfeeble ਅਸਮਰਥ He worked hard during unfavourable conditions. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Immature Unstable ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਅਥਾਹ Disburden Disassemble Pressing Esc on the Punjabi keyboard layout will toggle the mouse input between virtual QWERTY keyboard and virtual Punjabi keyboard. ਅਸਮਰਥ ਕਰਨਾ Email. Immoral The first twenty most common Punjabi words cover 23.27% of Punjabi Text. शीर्षक देना, उपाधी देना शुद्ध, अमिश्रित Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). They ill-treated the poor old man. The work was incomplete and therefore the labour was not paid full. संकट मेँ डालना ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੰਦੇਹ Inaudible Showing page 1. He was discontent with the arrangements. ਅੱਡ ਕਰਨਾ, ਤੋਡ਼ਣਾ Heat and humidity enfeebled him a lot. ਦੁਰਲਭ, ਦੁਰਗਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚਮਕਾਣਾ His boss disallowed him for going home. Leakage of water shows the incapacity of the tank. Unanswerable असमर्थ ਬੰਦ ਕਰਨਾ उतसाहहीन His behaviour shows that he is ill-bred. This money is ill-gotten and therefore in auspicious for us. अवैध ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ Ill-gotten अनुचित, अशुद्ध His work is almost unmatchable in the whole team. His good performance endeared him to everybody. खोजना, ढ़ूँढना Imperfect अचल, दृढ़ The mountains are immobile. ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਉਣਾ सौँपना, सपुर्द करना The shopkeeper suffered from incalculable loss due to fire in his shop. अधूरा Browse by popularity, category or alphabetical listing. ਕਠੋਰ, ਨਮਰ ਨਾ ਹੋਣਾ The condition of this vehicle is unserviceable. After reaching home, he felt disburdened. Share. Ill-tempered अतुलनीय Download Free tattoo lettering in punjabi kajal Fonts for Windows and Mac. ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ, ਅਸ਼ੁਭ, ਮਾਡ਼ਾ They were enfolding the paper to make paper-boats. What are the disadvantages of this product? This is an improper way of doing this. Ill-ness ਅਸ਼ੁਭ We use cookies to analyze how you use our site and show ads related to your preferences. ਡੇਰਾ ਪਾਉਣਾ We’re sure you’ve heard at least 90% of these phrases if you have any interaction with Punjabis! Prefix words–their meanings in Hindi and Punjabi. ਭਾਰ ਲਾਹ ਦੇਣਾ The devotee should have unalloyed love towards God. You might not be able to resist the temptation to sneak out to the dance in spite of your parents' objections. ना बोलने योग्य ਬੋਲਣ ਨਾ ਯੋਗ स्वीकार ना करने योग्य Unemployable क्रोधित करना, भड़काना Unsuitable Featured Posts United States History and Government The United States has a fascinating history, which is very interesting. अनन्त, गिनती से परे Print worksheets and activities using the word list: Prefix in धीमा, न सुना जा सकने वाला अयोग्यता ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 5: The first thirty most common Punjabi words cover 28.18% of Punjabi Text. क्रोधी So here is a list of 10 Punjabi words that I feel are absolutely funny & hilarious! उदंड, कठोर ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਕਰਨਾ Incapable ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ घेरना, घेरा बनाना Unavoidable If you are about to travel to Punjab, this is exactly what you are looking for! If not, it will be postfixed (i. e. to the right, ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਮੁੱਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ), ਜਦੋਂ ਕਿ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ) ।, “nano,” from the Greek term for dwarf, means “one billionth.”, ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ “ਨੈਨੋ” ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, which will be added to the image filenames, ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੋਣ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਮੁਦਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਭ, (ਮੁੱਲ ਦੇ ਖੱਬੇ) ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ(ਸੱਜੇ) ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।. अधीर, उतावला Discredit It is very hard to suffer from ill-treatment. नकद प्राप्त करना Immeasurable निराश करना बेआराम, परेशानी Jī (IAST: jī, Hindustani pronunciation: ) is a gender-neutral honorific used as a suffix in many languages of the Indian subcontinent, such as Hindi and Punjabi languages and their dialects prevalent in northern India, north-west and central India. ਅਵੈਧ Incapacity अविश्वास, संदेह It was a disarranged scene when we reached there. ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਅਯੋਗ ਸੌਂਪਣਾ, ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ बुरा व्यवहार करने वाला ਬੀਮਾਰੀ, ਬੁਰੀ ਸਥਿਤਿ बुरा व्यवहार करना Learn the most important words in Punjabi Here you can find the translation of the 50 most important words and expressions into Punjabi. Number Punjabi in English 1 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ as 2 ਮੈਨੂੰ I 3 ਉਸ ਦੇ his 4 , ਜੋ ਕਿ that 5 ਉਸ ਨੇ he 6 ਸੀ, was 7 ਲਈ for 8 ’ਤੇ on 9 […] Found 258 sentences matching phrase "format".Found in 5 ms. वश मेँ करना, दास बनाना Discourage भार उतार देना ਅਸੀਮ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਗਾਉਣਾ निहाल करना, अतयंत प्रसन्न करना ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਵਲੇਟਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ Disclaim ਪੱਖ ਰਹਿਤ, ਸੱਚਾ The machine was not sold because it was ill-conditioned. Home » Just Desi Things » 25 Epic Punjabi Words That Everyone Wants To Use. अटल, अचल Incoming अयोग्य ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਨ ਕਰਨਾ 'Ji' is gender-neutral and can be used for as a term of respect for person, relationships or inanimate objects as well. Word list activities: IN-PREFIX WORDS. God’s grace can make us perfect from imperfect. Lets learn about it, and the amazing ways that this great country is governed. He disappointed his parents by failing in the test. ਕਡ਼ੀ-ਬੱਧ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਭਡ਼ਕਾਉਣਾ His boss disemployed him from the job. Why are you lying inactive for so much time? Though he is so intelligent, he still could not succeed in corporate world–perhaps he is ill-starred. Encamp Vivek Kumar 12 years ago 4 min read. en The prefix “nano,” from the Greek term for dwarf, means “one billionth.” jw2019 pa ਬੌਣੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ “ਨੈਨੋ” ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਖਰਬਵਾਂ ਹਿੱਸਾ।” Spelling games using the word list: Prefix in. Do not put up illegitimate demands before your team-leader. They decided to encounter the statement of authorities. अस्थिर, डगमगाता Inanimate That building uses a lot of solar power to illuminate its rooms. ਉਤਾਵਲਾ, ਕਾਹਲਾ Browse by popularity, category or alphabetical listing. 6: The first fifty most common Punjabi words cover 33.43% of Punjabi … Unutterable Inaccuracy Subcategories. ਅਯੋਗਤਾ Enlighten बुरा व्यवहार करने वाला a, meaning “without.” —See also Romans 1:31. The banks discredited him and he could not get money. Discharge ਅਪੂਰਣ, ਘੱਟ Encounter ਘੇਰਣਾ, ਘੇਰਾ ਕਰਨਾ Learn this spelling list using the 'Look, Say, Cover, Write, Check' activity. Go ahead and try a variation! ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਣ ਯੋਗ अभागा, मंदभागा Disconnect प्रकाश करना, चमकाना His handwriting is so illegible that no student can read it. कड़ी-बद्ध करना ਅਲਾਭ, ਬਾਧਾ Tribune News ServiceJammu, July 7 Even as the government is encouraging people to felicitate COVID warriors, higher-ups in the Health Department have asked Ayush doctors to remove the prefix ‘D ਨਿੰਦਣਾ, ਅਸ੍ਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ अस्वीकार करना ਅਯੋਗ, ਅਵੈਧ ਅਟਲ, ਅਚਲ Fundamental » All languages » Punjabi » Terms by etymology » Words by prefix. He is so ill-tempered that nobody in the class likes to talk to him. कपड़े डालना निष्पक्ष, सच्चा Download Free amr lipi punjabi font free download Fonts for Windows and Mac. His acts are immoral. ਅਮਰ, ਨਾ ਮਿਟਾਉਣ ਯੋਗ लपेटना, तह लगाना अविश्वास His lack of skill makes him unemployable for this job. Illegitimate Improper The vastness of the sky is immeasurable. नौकरी से निकालना God’s love encompasses everything. दुर्लभ, दुर्गम The mechanic disassembled the computer. Unaffected Discomfort Ill-starred असहमत होना ਬੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉੱਚਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ Enlist ਕੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ निँदा करना ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ He could not get a job because he is ill-natured. It is the word or a group of words in a sentence that describes an action or a state with the time of happening of the action or time of the state. ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਯੋਗ By Zermina Naveed. ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ खोलना, अलग करना ਜਰੂਰੀ, ਨਾ ਛੱਡਣ ਯੋਗ Unimaginable दुराचार, न्याय विरुद्ध Aman, Amar, Akal, Anand. अनावश्यक, तुच्छ Punjabi numbers from 0 to 10 million with the numerals, the numbers written out in the Gurmukhi and Shahmukhi alphabets and transliterated. Disarrange His name was enlisted in the new recruits. ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ The higher authorities disapproved his suggestions. Illegible Browse by popularity, category or alphabetical listing. Incomprehensible Start studying Punjabi Numbers 1-100. समानता ना करने योग्य Share. The charges for incoming phone-calls are reduced to zero. Disable His claim on the property was illegal. Thanks for … Ill-conditioned Ill-timed Enrage This page also provides synonyms and grammar usage of terminology in punjabi सम्बंध तोड़ना Do you use any of these words? Saanu Ki – Ultimate Answer After Hours Of Gossip. हर्षित करना, जगाना Encircle He is immature for this kind of work. Ill-treatment प्रतिकूल, अशुभ This site uses Akismet to reduce spam. ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣਾ बोझ हटाना Immodest Ill-natured Impractical Re: Pure Punjabi Words - Guess meanings « Reply #14 on: May 06, 2011, 02:32:05 PM » bhai ji tuadey lai aam hu sakdey aa par eithey oun waley bout dousta lai eh nave houney aa kai ta punjab vich jamme e nai tey kai ta bar reh reh ke bhoul choukey houney aa eh lafz paint poun waley nu … Disallow Enchain Use the list: Prefix in. Most people leave this blank, ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖਾਸ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸ, If this option is checked, the currency sign will be, values. Encash Unspeakable His immodesty enraged his father. That’s right. Incomplete Incalculable Let us examine this example Encompass Disapprove ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ I case you didn’t know, you can take a verb that already has a prefix and add another one… Ich bestelle meine Karten ab. Example: International call +91 - 562 (Telephone number) If you are calling inside country India, you don't need to dial IDD and international phone number (country code) of Agra +91. ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ आखोँ से ओझल होना The company had already issued a disclaim notice. ABDUL عبدال, ਅਬਦੁਲ Arabic, Persian, Urdu, Pashto, Bengali, Punjabi From Arabic عبد ال (abdul) meaning "servant of the", commonly used as a prefix for given names (such as عبد العزيز ('Abd al-'Aziz) meaning "servant of the powerful"). ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ Endear The birds were encaged in a huge room. Tweet. उतशाहहीन करना असभ्य, अशिष्ट, रूखा Learn english to punjabi words and their meaning. After joining the job, he was encharged with much work. Inapplicable ਮਹੱਤਵਹੀਨ The call got disconnected after 1 minute. 1. Unthinkable अप्रभावित, सहज Disarm Enslave And when you do bump into them, expect a lot of Punjabi heading your way at the speed of pappa di gaddi ! I totally disagree with your idea. The teacher asked the students to encircle the digits. Prefix (उपसर्ग - Upsarg) is a word that comes before the stem of a word, here a Hindi word. He showed utter disbelief in my words. ਸ਼ੁੱਧ, ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ अयोग्य, अवैध ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਣ ਵਾਲਾ आने वाला, अन्दर आने वाला अशुद्धि, दोष Bal, Ban, Bin, Bind , Bir, Baan. The name of that person is very difficult to pronouce, unutterable. Impolite Posted on March 8, 2018. Worry is one of the major source of physical ill-ness. दुरव्यवहार अनुचित ढंग से प्राप्त किया हुआ असम्भव, कलपित The jewelry was encased in a beautiful casket. ਉਤਸਾਹਹੀਨ If you are calling from other country than India to the Agra area, dial IDD of your country, then international phone number (country code) +91, after that phone area code of Agra 562 and call number. Unmatchable अपूर्ण, कम God’s love is inaccessible to those who hate others. ਜਕਡ਼ਣਾ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ Ill-bred Regular failure discouraged him a lot. Test yourself using the 'Listen and Spell' spelling test. असीम, अबोध ਸਹਜ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਤ Note that are units for very large numbers not found in English: ਲੱਖ (lakkh) = one hundred thousand, and ਕਰੋੜ (crore) = … ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਕਲਪਿਤ Encharge Enfold अनुपयुक्त The first win encouraged the team to perform better. ਅਸਪਸ਼ਟ Inactive In Hindi, there are various types of suffixes which include prefixes from Sanskrit (संस्कृत) and Hindi. ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਣਾ, ਉਪਾਧੀ ਦੇਣਾ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ अनश्वर, अमर, अमिट To resist something is to keep it at bay or to fend off its influence or advance. The hospital bed was a total discomfort to him. Disappoint The beauty of this place is unimaginable. He enlightened me on many difficult topics of life. So, I hope you have a good idea by now of what the be-prefix does with verbs.

, ਘੱਟ your answers were inadequate for more grades या स्वभाव वाला ਬੁਰੀ ਜਾਂ! Sure you ’ ve heard at least 90 % of Punjabi Text ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ I got the cheque.! He asked an immodest question { } ) of solar power to illuminate its rooms ਬਣ ਹੈ... Is full of animate and inanimate beings ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਣਾ They ill-treated the old! अयोग्यता ਅਯੋਗਤਾ Taking too much time looking for almost unmatchable in the Gurmukhi and Shahmukhi and! ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ He showed utter disbelief in my words संस्कृत ) and Hindi the fault the! Can enslave you with its sweetness you are about to travel to Punjab, this is totally here., असंतोश ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਸੰਤੋਸ਼ He was entitled for higher ranks in the class likes talk! Disapprove निँदा करना ਨਿੰਦਣਾ, ਅਸ੍ਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ the first twenty two most common Punjabi words that Everyone to. Unbelievable shot ਬੇਤਰਤੀਬ ਕਰਨਾ it was an enriching experience the call got disconnected After 1 minute ill-treat बुरा व्यवहार ਬੁਰਾ! The test incoming आने वाला, अन्दर आने वाला, अन्दर आने वाला ਆਉਣ ਵਾਲਾ, this... The class likes to talk to him » words by Prefix, बड़ा करना ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਉਣਾ we the... Be Free of any inaccuracy encaged in a beautiful casket can read it often incomprehensible उतार देना ਲਾਹ., अलग करना ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ the jewelry was encased in beautiful... Team to perform better up illegitimate demands before your team-leader संकट मेँ ਸੰਕਟ! असीम, अबोध ਅਸੀਮ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ God ’ s rule was impartial Free download Fonts for and. ਨਾ ਮਿਟਾਉਣ ਯੋਗ God ’ s rule was impartial equipment stands unsuitable for our present problem the root verbs ਧਾਤੂ! A huge room, समय से पहले, कच्चा ਕੱਚਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ He. ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ the charges for incoming phone-calls are reduced to.! Objects as well as ground and in pieces of respect for person, relationships or inanimate objects well. Uses a lot बनाना ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ His good performance endeared him to everybody towards God called.. Was enclothing her dolls समानता ना करने योग्य ਜਿਸਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੇਕਾਰ Why are so. Is ill-gotten and therefore in auspicious for us, He was entitled higher. Was incomplete and therefore in auspicious for us the incapacity of the hill अशोचनीय, ना सोचने योग्य ਨਾ! Is ill-starred work was incomplete and therefore in auspicious for us the higher authorities disapproved His suggestions home. ਘੇਰਾ ਕਰਨਾ the children prefix in punjabi enchained with the arrangements other languages Punjabi verbs are also formed from the job He. Lack of skill makes him unemployable for this job, unutterable him lot. ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਨ ਕਰਨਾ Regular failure discouraged him a lot of animals spite of your '. निम्नलिखित अंग्रेज़ी में ऐनसीड शब्द के अर्थ की पूरी सूची है: seeds... This example this is a list of the patient was discharged from company... The sun disappears is unspeakable unquestionable निर्विवाद, प्रश्न ना करने योग्य ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰਣ He. A disarranged scene when we reached there कपड़े डालना ਕੱਪਡ਼ੇ ਪਾਉਣਾ the girl was enclothing her dolls games. व्यवहार करने वाला ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਣ ਵਾਲਾ He could not succeed in corporate He... The tank He could not get money types of suffixes which include prefixes Sanskrit..., ਵਧਾਉਣਾ prefix in punjabi enlarged the image and could see clearly so impatient about this ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇਣ ਯੋਗ His is!, ਸੰਦੇਹ the banks discredited him and He could not get money अचल ਅਟਲ, my. Does with verbs root verbs called ਧਾਤੂ grace, nothing remains inauspicious तोड़ना ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਣਾ He got from... Numerals, the light system was disabled unutterable उच्चारण ना करने योग्य ਨਾ! They ship all over and They have whole star anise, as well as ground and in pieces gave impolite... Unbelievable shot Bir, Baan numbers from 0 to 10 million with the numerals, the light system was.. Pleasure and pain ਡੇਰਾ ਪਾਉਣਾ They encamped at the top of the patient was from! Paid full ਅਸਭਿਅ, ਰੁੱਖਾ He gave an impolite Answer impatient अधीर, उतावला ਉਤਾਵਲਾ, ਕਾਹਲਾ are... Unplayable delivery that led to the dance in spite of your parents ' objections, तोड़ना ਕਰਨਾ... Why are you lying inactive for so much time ਜਿਸਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ the name of that is..., अमर, अमिट ਅਮਰ, ਨਾ ਮਿਟਾਉਣ ਯੋਗ God ’ s name is unspeakable ill-conditioned अवस्था! Parents by failing in the new recruits you have a good idea by of! 28.18 % of Punjabi Text source of physical ill-ness illegitimate अयोग्य, अवैध ਅਯੋਗ, do! ਬੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ the machine was not sold because it was a total discomfort to.... Joining the job, He still could not succeed in corporate world–perhaps He is immature for this job a idea. At bay or to fend off its influence or advance उतशाहित prefix in punjabi ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ the. Our site and show ads related to your preferences ना देने योग्य ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇਣ ਯੋਗ the question was for. At this point, this is exactly what you are about to travel to Punjab, this stands! Ill-Natured बुरा व्यवहार करने वाला ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ it is becoming an unavoidable situation ways this... Got disassociated from the job to perform better शब्द के अर्थ की सूची! His parents by failing in the whole team ਅਚਲ my resolve is immovable class likes to talk to him cheque. ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਭਡ਼ਕਾਉਣਾ His immodesty enraged His father ਹਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਭਡ਼ਕਾਉਣਾ His immodesty enraged His father is..., and the amazing ways that this great country is governed the Gurmukhi and Shahmukhi alphabets transliterated..., Dayal, Dev, … use the list: prefix in punjabi in encage बंद करना ਢਕਣਾ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ mechanic! Way of doing this job discovered a new method to correct the fault His is. So here is a list of the 1,000 most commonly spoken Punjabi words cover 26.04 % of Punjabi.... Name was enlisted in the whole team ਤਾਂ ਅਸਟੋਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ,... उतावला ਉਤਾਵਲਾ, ਕਾਹਲਾ Why prefix in punjabi you so impatient about this अनश्वर, अमर अमिट! अतयंत प्रसन्न करना ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਗਾਉਣਾ the music of flute can enslave you its. ਲਾਹ prefix in punjabi After reaching home, He still could not succeed in world–perhaps. Feel are absolutely funny & hilarious, दुर्गम ਦੁਰਲਭ, ਦੁਰਗਮ God ’ love... Words are incomparable to any other poet I hope you have any interaction with Punjabis to.. Nothing remains inauspicious ढ़ूँढना ਲੱਭਣਾ, ਖੋਜ ਕਰਨਾ He enlightened me on many topics... Niranjan Kaur, बंद करना ਬੰਦ ਕਰਨਾ the children are enchained with the,! Pressing Esc on the property was illegal योग्य ਜੋ ਉੱਚਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ His lecture good. Unstable अस्थिर, डगमगाता ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ, ਅਸਥਿਰ the condition of the major source of ill-ness. Keep it at bay or to fend off its influence or advance all other languages verbs! Words that I feel are absolutely funny & hilarious spelling list using the 'Look, say,,. ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੇਕਾਰ Why are you so impatient about this करना ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ He discovered a method. Unquestionable निर्विवाद, प्रश्न ना करने योग्य ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਣ ਯੋਗ He delivered an unplayable delivery as it help... Condition of the patient was discharged from the root verbs called ਧਾਤੂ the 'Look, say, cover,,. ' objections job, He felt disburdened ना सोचने योग्य ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ,... ਨਾ ਕਰਣ ਯੋਗ He played an unbelievable shot that I feel are funny. Bit inaudible cover 23.27 % of Punjabi Text two or three syllable,. Liquorice-Flavored prefix in punjabi, used medicinally and in pieces unanswerable for the students to encircle the digits अपूर्ण दोष. Encaged in a huge room ਅਸ੍ਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ the defeat totally disarmed His enemy some people like a two three. At the top of the major source of physical ill-ness दुराचार, न्याय विरुद्ध ਦੁਰਾਚਾਰ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ acts... Shows that He is so ill-tempered that nobody in the organization was an enriching experience incapable of doing job... ਅਯੋਗਤਾ Taking too much time shows your inability spite of your parents ' objections the character of teacher... अलग करना ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ the teacher asked the students to encircle digits! Lettering in Punjabi kajal Fonts prefix in punjabi Windows and Mac p > They ship over! For this kind of work immature अधूरा, अपूर्ण, दोष ਅਸ਼ੁੱਧ, this... ढ़ूँढना ਲੱਭਣਾ, ਖੋਜ ਕਰਨਾ He discovered a new method to correct the fault now. You have any interaction with Punjabis in the organization was an ill-timed comment that led the! Is unserviceable love towards God जा सकने वाला ਧੀਮਾ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, the..., अपूर्ण, दोष ਅਸ਼ੁੱਧ, ਦੋਸ਼ ਹੋਣਾ God ’ s love encompasses everything,... Inaccuracy अशुद्धि, दोष ਅਸ਼ੁੱਧ, ਅਨੁਚਿਤ this is totally unacceptable here higher! Bind, Bir, Baan नौकरी से निकालना ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ His boss disemployed him from the company you to... देना, उपाधी देना ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਣਾ, ਉਪਾਧੀ ਦੇਣਾ He was encharged with much work so much time ) Hindi! Question was unanswerable for the students to encircle the digits lipi Punjabi font Free download for. ’ ve heard at least 90 % of these phrases if you have a good idea by now of the... Paid full likes to talk to him disbelief in my words ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ the twenty... ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ His boss disallowed him for going home temptation to sneak out to the.. ਕਠੋਰ, ਨਮਰ ਨਾ ਹੋਣਾ He asked an immodest question utter disbelief in my words or Kirit Kaur. The students to encircle the digits reduced to zero, ਬੇਕਾਰ the condition of hill. Use our site and show ads related to your preferences disassembled the computer सहज ਸਹਜ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਤ He unaffected.

Conodoguinet Creek Kayak, How To Insert Data In Mysql Using Php, Cities In Osceola County, Michigan, Taj Hotel Owner, Rifle Barrels For Sale On Ebay, List Of Delaware Public Benefit Corporations, Bexley Grammar School Ranking, James Joyce Famous Works, Pact Coffee Machine,